MGR INŻ. MIROSŁAW HAŁDYS
ABSOLWENT WYDZIAŁU GÓRNICZEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ O SPECJALNOŚCI GEOINŻYNIERIA. POSIADA WSZYSTKIE UPRAWNIENIA GÓRNICZE W SPECJALNOŚCI ODKRYWKOWA EKSPLOATACJA ZŁÓŻ ORAZ TECHNIKA STRZAŁOWA, W TYM UPRAWNIENIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO. WŁAŚCICIEL FIRMY MPBG. W PRZESZŁOŚCI PEŁNIŁ FUNKCJĘ NA STANOWISKACH PREZESA ZARZĄDU, DYREKTORA KOPALNI, KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO, KIEROWNIKA PROJEKTU DS. BUDOWY KOPALNI AMFIBOLITU ORAZ KIEROWNIKA KOPALNI. DOŚWIADCZENIE W PRZEMYŚLE KRUSZYW (BAZALT, AMFIBOLIT, GRANODIORYT) ORAZ ZŁOŻACH ŁUPKOWYCH.
Kontakt z biurem:
TEL. 74 851 64 17
TEL. KOM. 664 200 800


projekty
koncepcje
ekspertyzy i opinie
doradztwo
zarządzanie
Otwarcie
i zagospodarowanie złóż

Otwarcie i zagospodarowanie złóż

Oceniamy możliwości i sposoby zagospodarowania złóż oraz ich efektywnego wykorzystania w przemyśle. Posiadamy wiedzę i doświadczenie aby kompleksowo poprowadzić otwarcie złoża od początku poprzez całą procedurę do uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż surowców skalnych (skały luźne oraz zwięzłe).

Dla naszych klientów rozpoznajemy warunki geologiczno-górnicze pod kątem eksploatacji złóż surowców skalnych oraz opracowujemy ekspertyzy i opinie. Poza wstępnymi analizami ekonomicznymi i technicznymi, otwarcie złoża obejmuje w szczególności następujące czynności:

- projektowanie prac geologicznych
- realizacja badań laboratoryjnych geologicznych i geofizycznych
- tworzenie dokumentacji geologicznej
- tworzenie projektu zagospodarowania złoża

Realizujemy również dalszy proces obejmujący budowę zakładu przeróbczego oraz jego infrastruktury, a także całość procesów związanych z późniejszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
Ze swojej strony oferujemy wieloletnie doświadczenie związane z następującymi projektami:

- budowa kopalni wraz z infrastrukturą, tworzenie i organizacja od podstaw działów, marketingu, sprzedaży, prowadzenie nadzoru nad wydobyciem, robotami strzałowymi (Kopalnia Łupka Szarogłazowego „Jenków”),
referencje >>

- uczestnictwo w procedurze uzyskania koncesji dla nowego pola eksploatacyjnego w obszarze Natura 2000, reorganizacja procesu wstępnej przeróbki, uruchomienie laboratorium zakładowego, wdrożenie systemu zakładowej kontroli produkcji oraz wprowadzenie oznakowanego wyrobu na rynek (Kopalnia Bazaltu „Wojciechów”),
referencje >>

- realizacja projektu inwestycyjnego w ramach pełnienia funkcji Kierownika projektu budowy nowej kopalni amfibolitu dla P.W. Kopalnia „Ogorzelec”, aktualnie w realizacji